ให้ความร่วมือและสนับสนุนการตรวจสอบเครื่องจักรในโครงการ Retrofit 2009 ที่ผ่านมา
 
 
                                   
 
   รับบริการสอบเทียบเครื่องมือวัดนอกสถานที่ (Onsite Service)