ปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรมชั้นสูงได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่ออุตสาหกรรมของประเทศไทย ซึ่งกำลังพัฒนาเข้าสู่ระบบกระบวนการผลิตสมัยใหม่ โดยใช้เครื่องมือเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีชั้นสูงมากขึ้น ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรในประเทศให้มีทักษะและความชำนาญในเทคโนโลยีชั้นสูงจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง
        สถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม (Research and Development Institute of Industrial ProductionTechnology : RDiPT) ได้เน้นการจัดฝึกอบรมและสัมมนาทางด้านเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยต่างๆ ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการจัดหลักสูตรพื้นฐาน หลักสูตรขั้นสูง หรือหลักสูตรเร่งรัด ก็ตาม โดยทางสถาบันฯ พยายามที่จะให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ได้จริงอย่างถูกต้องและมี ประสิทธิภาพมากที่สุด

 

   เปิดอบรมหลักสูตร การใช้งานเครื่องกลึงซีเอ็นซี ภาคปฏิบัติ  

   เปิดอบรมหลักสูตร การสอบเทียบเวอร์เนียร์ ไมโครมิเตอร์ และไดอัลเกจ โดยใช้เกจบล็อก 

   เปิดอบรมหลักสูตร พื้นฐานการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก 

    บริการจัดฝึกอบรมแบบ In House Training ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ งานฉีดพลาสติก, การสอบเทียบเครื่องมือวัด รวมถึงหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรมอื่นๆ โดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ 
 

             
  
                ฝ่ายการศึกษาและสัมมนา สถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร การใช้เครื่อง Laser Interferometer ให้กับพนักงานจากสถาบันไทย – เยอรมัน เมื่อวันที่ 1 – 3 และ 23 – 24 ธันวาคม 2552