อ.ดร. ชัยยากร จันทร์สุวรรณ์
ผู้อำนวยการ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม
การศึกษา :
 - วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) เกียรตินิยมอันดับ 1 จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 - M.S. (Mechanical Engineering), Rensselaer Polytechnic Institute, USA
 - Ph.D. (Mechanical Engineering), Rensselaer Polytechnic Institute, USA
สาขาที่เชี่ยวชาญ:
- การออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering Design)
- วิศวกรรมย้อนรอยสำหรับกระบวนการออกแบบและพัฒนาระบบทางกล(Reverse Engineering of Machine and Product Development Process)
- ระบบ CAD/CAM/CAE และกระบวนการผลิต
โทร: 0-2942-8567 ต่อ 101,
 
อ.ดร. ชนะ  รักษ์ศิริ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม
การศึกษา :
 - วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) เกียรตินิยมอันดับ 2 จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 - M.Eng. (Manufacturing System Engineering) จาก Asian Institute of Technology
 - D.Eng. (Mechatronic) จาก Asian Institute of Technology
สาขาที่เชี่ยวชาญ:
 - การผลิต
 - Computer Numerical Control
โทร: 0-2942-8567 ต่อ 102,
 
 
อ.ดร. จักรพันธ์  อร่ามพงษ์พันธ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม
การศึกษา :
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) เกียรตินิยมอันดับ 1 จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
M.S. (Industrial Eng.) จาก Oregon State Univ., USA
Ph.D. (Industrial Eng.) จาก Ohio State Univ., USA.
สาขาที่เชี่ยวชาญ:
 - Micro-nanotechnology
 - Microfludics
 - Manufacturing Processes
 - Polymer Processing: Design & Modeling
 - Rheology.
โทร: 0-2942-8567 ต่อ 106
 
 
อ.ดร. คุณยุต เอี่ยมสอาด
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม
การศึกษา :
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
M.S. (Industrial Engineering), University of Pittsburgh, PA, USA
M.S. (Mechanical Engineering), Carnegie Mellon University, PA, USA
Ph.D. (Mechanical Engineering), University of Missouri, MO, USA
สาขาที่เชี่ยวชาญ:
 - Laser Aided Manufacturing Process (Layer Manufacturing)
 - CAD/CAM
 - Computational Geometry, Geometric Modeling, Computer Graphics
 - Path Planning for Robots and Machines
 - Rapid Prototyping
 - Part, Mould & Die Repair
 - CNC Machining, Water Jet Cutting, Non-conventional Machining
 - Automatic Data Collection, Bar Code, RFID
 - Information System and Database
 - Production Planning and Scheduling
 - Simulation
 - Automation, PLC
โทร: 0-2942-8567 ต่อ 103
 ผศ.ดร. ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ
ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางแม่พิมพ์ยาง
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม
การศึกษา :
 - วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 - M.S. (Mechanical Engineering), University of Southern California, USA
 - M.S. (Mechanical Engineering), University of Kansas, USA
 - Ph.D. (Mechanical and Aerospace Engr.), North Carolina State University, USA.
สาขาที่เชี่ยวชาญ:
 - การพัฒนากระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยางด้วยแม่พิมพ์
• การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในอุตสาหกรรมการผลิต (CAD/CAM/CAE/CIM)
• การออกแบบเครื่องจักรในอุตสาหกรรมยาง
• การพัฒนาเทคโนโลยีการตัดเฉือนวัสดุ (ยาง/ไม้/โลหะ)
• การวิเคราะห์ความเสียหายและการเสียรูปทางกล และการวิเคราะห์ทางกลด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
• การออกแบบและพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์
โทร: 0-2942-8567 ต่อ 307,
Office:  RDipt, 0901/12

หัวหน้าฝ่ายต่างๆภายในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม

คุณอนุชา พิสุทธิพงษ์บูรณ์
วิศวกร ระดับ 5
หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาวิชาการ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม 
คุณอนุศักดิ์  กาญจนี
ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์
หัวหน้าฝ่ายแม่พิมพ์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม
คุณสมปอง  อินทอง
เจ้าหน้าที่วิจัย
หัวหน้าฝ่ายโพลิเมอร์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม
คุณกัมปนาท อ่วมกุล
ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์
หัวหน้าฝ่ายเครื่องมือวัด
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม