สถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม (สคพอ.) หรือ (Research and Development Institute of Industrial Production Technology (RDiPT) เป็น หน่วยงานภายใต้การดูแลของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีจุดกำเนิดเริ่มต้น มาจาก “ศูนย์เทคโนโลยีซีเอ็นซี” ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. 2539 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์เทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม (CiPT)” และได้ปรับเปลี่ยนยกระดับเป็น "สถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม (RDiPT)” เมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2541


            ศูนย์เทคโนโลยีซีเอ็นซี เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้ “โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม" ซึ่งได้รับอนุมัติให้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือที่ ทม0204/6785 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2535 โดยได้เงินงบประมาณสนับสนุนเป็นเงินจำนวน 309.73 ล้านบาท เพื่องเร่งแก้ปัญหาการขาด-แคลนบุคลากรและเทคโนโลยีทางด้านเครื่องจักรกลซีเอ็นซี (CNC - Computer Numerical Control), ระบบ คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ การผลิตและการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม (CAD/CAM/CAE - Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing/ Computer Aided Engineering) รวมถึงเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยอื่นๆ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทย โดยการแนะนำส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลซีเอ็นซีให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นแหล่งข้อมูลเพื่อใช้สำหรับการตัดสินใจลงทุนซื้อเครื่องจักรประเภทนี้มาใช้ในโรงงาน รวมถึงการนำเอาระบบ CAD/CAM/CAE มาประยุกต์ใช้กับระบบการผลิตเดิมเพื่อให้เกิดความรวดเร็วประหยัดต้นทุนและมีมาตรฐานระดับสากลอีกทั้งให้ประเทศสามารถพึ่งพาตนเองได้และพัฒนาอุตสาหกรรมการส่งออกของประเทศให้มีคุณภาพพและมาตรฐานทัดเทียมกับอารยประเทศ


            โดยเงินงบประมาณจำนวน 73.5 ล้านบาท เป็นงบประมาณสำหรับการก่อสร้างอาคาร 6 ชั้น ซึ่งมีเนื้อที่ใช้สอย11,000 ตารางเมตร ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการต่างๆ ห้องเรียน ห้องสมุด ห้องประชุมขนาด 200 ที่นั่ง และห้องแสดงนิทรรศการ งบประมาณส่วนที่เหลือใช้ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องจักรกล อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆวัสดุและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน


            สถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม (สคพอ.) ดำเนินงานเกี่ยวกับการให้ความรู้โดยการจัดฝึกอบรมสัมมนา การให้บริการทางวิชาการ การให้คำปรึกษาแนะนำควบคู่ไปกับการค้นคว้าวิจัยและพัฒนา พร้อมกับสนับสนุนการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  รวมถึงการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (Bachelor of Engineering in Electromechanic Manufacturing Engineering) และระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม (Master of   Engineering in Industrial Production Technology)