ลำดับที่วันที่ประกาศวันที่ปิดรับสมัครรายละเอียดรายละเอียด

1

1 ตุลาคม 2552

16 ตุลาคม 2552 

 รับสม้ครเจ้าหน้าที่บัญชี 1 ตำแหน่ง

2

1 ตุลาคม 2552

16 ตุลาคม 2552 

 รับสมัครเจ้าหน้าที่จัดซื้อ 1 ตำแหน่ง

3

1 ตุลาคม 2552

16 ตุลาคม 2552 

 เจ้าหน้าที่รับส่งเอกสาร 1 ตำแหน่ง

4

1 ตุลาคม 2552

16 ตุลาคม 2552 

 นักการ-ภารโรง 1 ตำแหน่ง