ฝ่ายโพลิเมอร์เป็นหน่วยงานหนึ่งในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม (Research and Development Institute of Industrial Production Technology  : RDiPT) ดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความรู้การให้บริการทางวิชาการด้านโพลิเมอร์และ วัสดุเคมี พร้อมกับสนับสนุนการเรียนการสอนให้แก่ นิสิตวิศวกรรมศาสตร์ รวมทั้งการให้บริการงานฉีดประเภทเทอร์โมพลาสติก ซึ่งปัจจุบันได้รับการรับรองระบบ ISO 9001:2000 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI)และงานเป่าขวดพลาสติก

  
 

งานฉีดเทอร์โมพลาสติก ประเภทผลิตภัณฑ์ยานยนต์

  
       บริการรับฉีดงานพลาสติกประเภทเทอร์โมพลาสติก ประเภทยานยนต์ ได้แก่  ไฟเลี้ยว Bush ไฟหน้า           หูแหนบ เป็นต้น

  
งานฉีดเทอร์โมพลาสติก ประเภทผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์

       บริการรับฉีดงานพลาสติกประเภทเทอร์โมพลาสติก ประเภทผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ York Frameพัดลมคอมพิวเตอร์ ตัวกรองในเครื่องซักผ้า เบรกเกอร์ ฐานรองไมโครเวฟ Bodysenser Unitlock แกนเครื่องซักผ้า Control Switch Detengen Box เป็นต้น
  
งานฉีดเทอร์โมพลาสติก ประเภทผลิตภัณฑ์อาหาร

       บริการรับฉีดงานพลาสติกประเภทเทอร์โมพลาสติก ประเภทผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ กระป๋องผลิตภัณฑ์ ที่รองแก้ว กล่องใส่อาหาร ฝาผลิตภัณฑ์ใส่อาหารต่างๆ เป็นต้น
 
งานฉีดเทอร์โมพลาสติก ประเภทผลิตภัณฑ์ของเล่น

       บริการรับฉีดงานพลาสติกประเภทเทอร์โมพลาสติก ประเภทผลิตภัณฑ์ของเล่น ได้แก่ Zoid d27, Tomas Train   เป็นต้น
  
งานฉีดเทอร์โมพลาสติก ประเภทผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม

       บริการรับฉีดงานพลาสติกประเภทเทอร์โมพลาสติก ประเภทผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม ได้แก่ สดึง แกนด้าย กระสวยจักรและกล่องใส่กระสวย เป็นต้น
 
งานฉีดเทอร์โมพลาสติก ประเภทผลิตภัณฑ์งานวิจัย

       บริการรับฉีดงานพลาสติกประเภทเทอร์โมพลาสติก ประเภทผลิตภัณฑ์งานวิจัย ได้แก่ Dumbell Speciment ASTM 638 ผลิตภัณฑ์ไม้พลาสติก(PLA+Carbohydrate)  เป็นต้น
 
 

งานเป่าขวดพลาสติก

       บริการรับงานเป่าขวดพลาสติกชนิดต่างๆโดยขนาดความกว้างของปากขวด 28 mm - 30 mm