Friday, 14. December 2018

Mainmenu

Contact Us

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เป็นหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา  โดยการสนับสนุนของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.)  เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่ให้มีความเข้มแข็ง โดยจะให้ความช่วยเหลือในช่วงระยะเริ่มต้นของการดำเนินธุรกิจเป็นระยะเวลา  1  ปี  ทั้งนี้ผู้ประกอบการจะได้เรียนรู้ทักษะในการดำเนินธุรกิจการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองจนสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเป็นระบบ ประสบผลสำเร็จ และพร้อมจะจัดตั้งธุรกิจได้เต็มรูปแบบในระยะเวลาอันสั้น

 
   
© CopyRight 2009 KASETSART UNIVERSITY, Business Incubation Center (KU-BIC)
P.O. Box 1043, Kasetsart, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand Telephone : 660 2942 8925 Fax : 660 2942 8927 Email : ku.kubic@gmail.com